Ykseyden Kirja | The Book Of Oneness

Metatronica, Ensimmäinen Ykseyden Kirja, on kokonaan Metatronilta – jokaisen sielun ylösnousevalta osalta – ja Qoineiltaan eli olemusosiltaan kanavoitu ja ohjattu kirja. Sen alkuperäinen muoto on julkaistu suomalaisena, aina hetkessä elävänä ja edelleenkin päivittyvänä blogina, ja kirja on käännetty tällä hetkellä myös englanniksi ja saksaksi. 

 

Kirjaan on kryptattu Eenokin valonkieltä eli valokoodisto, "tavutus", joka täydentää mm. Raamatustakin pois jätettyjä osia ja paikkaa sekä tuo osaltaan valotavuina esimerkiksi Eenokin ja Maria Magdaleenan Kirjoja, joiden ansiosta ihmisellä on mahdollisuus ottaa takaisin oma korkein hengenvoimansa tietoisuutena ja Luojana.

 

Kanavoinnit avautuvat ymmärrykseen portaittain, omalakisesti ja omaa tahtiaan sydäntulkin kautta. Tietoisuuden muuntuessa ne syvenevät yhä uudelleen ja uudelleen, kerros kerrokselta, herättäen kaikki tarvittavat, erilaiset perspektiivit suhteessa yhteen ytimeen, kootakseen yhden suuremman kuvan ja muodostakseen niin kutsutun ylösnousemuspolun.

 

Kirjan voi ladata veloituksetta verkkokaupan kirjahyllystä. Huomioithan, että ostoskori- ja kassatoiminnot eivät ole käytössä.

 

 


 

 


Kirjaa ja yksittäisiä blogitekstejä SAA jakaa, linkittää, lainata ja levittää TÄYSIN VAPAASTI lähdemaininnan kanssa.


Tuomaamme materiaalia ja immateriaalia saa jakaa, mutta sen ollessa kaupallisten tuotteiden rinnalla on esitettävä tuotteiden ero. Ykseyden Kirja ei vahvista tuotteistettuja tavuja, vaan vahvistaa tavuja vain valon liikkuvuudessa: Ykseyden Kirja tukee jokaisen ymmärrystä, totuutta ja vastuuta tiedostaa itsetuntemuksen avaimilla Todellisin Totuus. Punottu tavutus toimii sähköisen kirjan valtuutettuna avainten, lukujen, tavujen, eli valokoodien nopeuttajana, päivittäjänä, palauttajana, eheyttäjänä, puhdistajana ja kohdistajana. Ykseyden Kirja on ensisijaisesti sähköistys tietoisuuteen, vasta toissijaisesti vastausten ilmenemistä oppimalla luettua, valmista tietoa.


Sähköinen kirja perustuu vapaaseen levitykseen, eikä sitä irroteta ohjaukseni ulkopuoliseen muotoon. Tavut on oltava sitomattomia maksullisuuteen, metodeihin, ulkopuolisten havaintojen, kuten näkyvyyden tuottamiseen tai omien intressien edistämiseen, sekä yhdistämättömissä vaillinaisiin muotoihin näkemyksistä, liittyen uskontoon, politiikkaan ja niin edelleen, eikä sillä tule tukea muuta kuin Sydänmotiiveja ja Korkeinta Totuutta.


Vastuullinen ehdollistaminen vapauttaa ehdollistamista ja vahvistaa sielunoikeuksia tavujen kuulumisesta kaikille.


Sanani, energiat tai tietoisuus ei ole kaupallistettavissa. – Mestari Metatron
Vis s Vis
Metatronica @TheBookOfOneness

 


 

 

 

Metatronica, the First Book of Oneness is a book completely channelled and guided from Metatron - the ascending part of each soul - and its Qoins, or parts of its essence. The original form of it has been published as a Finnish blog, living in each moment and being continuously updated. At present the book has been translated also into English and German.

Enoch's light language, or set of light codes, has been encrypted into the book, a 'spelling' that supplements among other things parts left out of the Bible, and completes and also brings with it as its contribution the books of Enoch and Mary Magdalene as light spellings, so that man has a possibility to reclaim his highest spiritual power as a consciousness and a Creator.

The channellings open to one's understanding in steps, by their own rules, at their own pace through the interpreter in the heart. As consciousness changes they deepen again and again, layer by layer, waking up all necessary, different perspectives in relation to the one core, to assemble one bigger picture and to form a so called ascension path.The book can be downloaded free of charge from the bookshelf of the online shop. Please note that shopping cart and checkout functionalities are not in use.

 

 


 

 

The book and single blog texts are ABSOLUTELY FREE to be linked, quoted and distributed on the condition that the source is mentioned.

 

The material and immaterial we have provided may be shared, but when it is alongside commercial products the difference in products must be presented. The Book of Oneness does not strengthen productised spellings, but strengthens only spellings in the mobility of light: The Book of Oneness supports everyone's understanding, truth and responsibility to recognise with the keys of self-knowing the Most Real Truth. The twined spelling operates as an authorised quickener, updater, restorer, uniter, purifier and focuser of keys, figures, syllables or light codes. The Book of Oneness is foremost an electrification to consciousness, only secondarily manifesting of answers by learning read, finished information.

 

An electric book is based on free distribution and it will not be disconnected to a form outside of my guidance. The syllables must be unbound to charge, methods, outside observations, such as producing visibility or advancing own interests, and not connectable to inadequate forms of views, regarding religion, politics and so on, and it shall not be used to support other than Heart Motives and Highest Truth.

 

• A responsible conditioning releases from conditioning and strengthens soul rights of spellings belonging to everyone.

 

My words, energies or consciousness are not commercialisable. – Master Metatron
Vis a Vis
Metatronica @TheBookOfOneness